Modele mody same nie s? wolne od czasu tego azali, kiedy wielu spo?ród nich i zmar? spo?ród tych chorób odchudzaj?cych.

Z jakiego powodu nowoczesne doba cat-walk modele wygl?daj? w?a?ciwie dziwnie? Nie wygl?daj? kiedy przeci?tnych kobiet, skoro s? one niezwykle cienki za? nader kolosalny. Usprawiedliwienia dla tego, jest to, ?e ubrania wygl?daj? lepiej na tych typów kobiet. To nie ma sensu, co, skoro te ubrania musz? znajdowa? si? dalej u?ywane dzi?ki normalnych kobiet poszukuj?cych. Zatem jak przeci?tne kobiety si? sensu tego, co te ubrania wygl?daj? na nich, gdy widz? ich noszenia za po?rednictwem modeli, no ogromnie ró?ne, i potem ?rednie kobiety.

Problemem przypuszczalnie egzystowa? owo, i? pomys?owo?? tkaninowy jest podda?czy dzi?ki m??czyzn homoseksualnych a kobiet heteroseksualnych, a obu tych typów ludzi nie wydaj? si? docenia? kobiece krasa. Perfekcyjny p?ci m?skiej kszta?t, ceniona przy u?yciu kobiety heteroseksualne, to posta? o szerokie ramiona schodz?c do szczup?ych biodrach za? na dole w?ski. Acz godny podziwu rodzaju ?e?skiego na codzien posta? doceniane za po?rednictwem gros heteroseksualnych m??czyzn, jest godzina kontur gogle z szerokimi biodrami, na dole du?y oraz biust du?e.

Wygl?da przeto na owo, i? homoseksualno?? m?ski a heteroseksualnych kobiet projektanci mody, nie zapewne kobiec? bohater literacki owszem patrz?c pi?kne. Oni zdecydowanie wol? m?sk? sylwetk?. W nast?pstwie tego nowoczesne dwadzie?cia cztery godziny cat-walk modele próbuj? wygl?da? podczas gdy panek. Problemem jest to, i? je?liby p?e? s?aba próbuje papugowa? kreacja m??czyzny o szerokich ramionach, w?skie biodra a dnie ma?ej, lecz nie by? mo?e si? polepsza? szerokie ramiona, ona przypuszczalnie, szczup?a a? faktycznie, i? nie ma t?uszczu na biodrach oraz na dole. Konsekwencj? tego jest, reszta jej cia?a jest i odchudzi?, w nast?pstwie tego ko?czy si? nadzwyczaj chuda figura. Projektanci mody notorycznie tak?e porwa? wielce wysokich modeli, znowu spo?ród tych samych powodów i owo ludzie s? na wsio wy?sze ani?eli na codziennatomiast tote? modelki s? w gruncie rzeczy wysokie, czy te? nawet starszy rang?, ni? szablonowy cz?owiek.

To by? to przeciwnie fanaberia mody, owo nie by?oby problemu, ale r?ce do pracy s? ano umiera z powodu tej szalonej mody. Odchudzanie choroby anoreksja oraz rang? bulimi? jak trzeci? najcz?stsz? chorob? przewlek?? w dorastaj?cych kobiet. Niektóre z nich s? rzeczywi?cie g?odni si? na mroczny ?niwiarz, czytaj dalej a nawet tych, którzy nie robi? tego, straszne skutki w celu zdrowia cz?owieka przez g?odzenie, nadal przypadkiem je zabi? na ?mier?.

Niestety sektor mody nie ponosi odpowiedzialno?ci za owo, i nadal promowa? bardzo cienkie modele na kota-spacer w magazynach mody. Niektóre heteroseksualni m??czy?ni dodatkowo nie pomog?o, skoro wielu ludzi, i? to jest ?mieszne, i? ich kole?anki rozmiar b?d? ?ony s? ob??d o swoj? wag? albo wielko?? ich skaza moczanowa, oraz pomy?le?, i? mówi kobieta, “jeste? za gruba”, to kawa?. Inni zasoby si?y roboczej tak?e pou?ywa? sobie go w charakterze metoda ukarania kobiety, je?li nie dostaj?, czego chc? od czasu nich. B?d? nawet fetowa? go jako broni poderwa? wiara kobiet tudzie? zapa? nad nimi w?adz?. To tym samym, natomiast niepewnie kobiet jest mniej prawdopodobne, tak aby zaprzecza? behawior cz?owieka jest p?e? s?aba ?yje z.

Niektórzy m??czy?ni maj? plus wa?no?? ten metoda, jak 1 w 7 ludzi cierpi?cych na choroby odchudzaj?ce s? m??czy?ni. Inni m??czy?ni byli praniu mózgu a? do my?lenia, wybitnie chude kobiety s? pi?kne. Ironi? losu jest owo, ?e pani kiedy Marilyn Monroe a gwiazdy filmowej z 1950 roku, jaki potem zosta? po pewnym czasie postrzegane jak o idealnej figurze, b?dzie w tej chwili za po?rednictwem wielu postrzegane w charakterze zanadto gruby.

Na szcz??cie, nie wszystkie z?e wiadomo?ci jest. W telewizji brytyjskiej, profesjonalista mody, Gok Wan, okre?li?a przekaza? normalnych kobiet wielko?ci, wiara, ?e s? pi?kne, w swoich popularnych programów, kiedy akuratnie wygl?da? nago. Do tego, ?e musi by? nader pochwali?. Naprawd? st?d co najmniej kilka osób w bran?y mody s? gotowi, aby pocz?stowa? si? wyrówna? szkody, z tego, co robi? kobiety. Oraz w 2011 roku, pi??dziesi?ty dwana?cie miesi?cy ?ycia, dyskd?okej telewizyjny za? matematyki wizard, Carol Voderman zosta? wybrany, “Rear roku”, pokonuj?c m?odszych a szczuplejsze, kursy na ulubione, Pippa Middleton, (siostra ksi??nej Cambridge), dla title. W celu normalnych heteroseksualnych m??czyzn, to jest gwoli mnie oczywiste, z jakiego powodu Carol Voderman zdoby? godno??, to? bez liku w mediach byli w szoku za po?rednictwem du?? liczb? ludzi, którzy g?osowali na ni?. Sugeruje to, i? styl massmedia na wskro? straci? czucie z tym, co zwykli r?ce do pracy uwa?amy za pi?kne u kobiet.

Chocia? rywalizacja jak, Rear roku “, jest na to samo nieco zabawy, nieprzerwanie jest niezwykle wp?ywowa w kto procedura kobiety my?l? o sobie. Podczas gdy mówi stare porzekad?o, “obraz jest godny tysi?ca s?ów”, owo uznany bran?y reklamowej, którzy wiedz?, i? obrazy s? o wiele bardziej mo?ny ani?eli jakiekolwiek inne medium komunikacji, na umys?ach ludzi.

Szkoda, i? ??zwykli heteroseksualni m??czy?ni nie maj? obecnie guzik a? do powiedzenia w tym, co uwa?aj? w ?rodku pi?kne w bran?y mody. Co gorsza, widoki m?skie na kobiecej urody nadano z?? pras?, poniewa? si?a robocza lubi?, ?eby zauwa?y? pi?kne kobiety w pismach gwoli m??czyzn. Niestety, wi?kszo?? kobiet, ?e magazyny te s? ogromnie prymitywne, surowe i poni?aj?ce dla kobiet. Owo w zwi?zku z tym zapatrywania homoseksualnej mistrz mody, kiedy Gok Wan maj? wysoce bardziej nat??ony waga na kobiety, ani?eli preferencje zwyk?ych heteroseksualnych m??czyzn.

Innym problemem jest to, ?e kobieca jest postrzegana jako “s?aby” w naszym ?wiecie. Kobiety ucz? si?, ?e i?by, je?liby chc? chodzi? do przodu w naszym ?wiecie, to musz? nauczy? si?, gdy agresywne tudzie? konkurencyjne, jak m??czy?ni. Znajduje owo odbicie w modzie, “power dressing”, gdzie kobiety nosz? naramienniki, ?eby mie? wygl?d podczas gdy niewiasta mia?a szerokie muskularne ramiona oraz niezwykle wysokie buty pi?ty w rzeczy samej bia?og?owa wygl?da w?a?ciwie ogromny kiedy cz?owiek.

Tak przeto istnieje silna feministka nowoczesnych wp?ywy w modzie damskiej, w których kobiety chc? snu? domys?y si? upowa?niony, to? wiadomo?? podkre?laj?c to, i? maj? one czyni?, oraz nawet wygl?daj? jak m??czy?ni, a?eby to sprawi?. Z tej przyczyny to podobnie ma koalicja spo?ród kwestiami o kobiecej mocy. To znaczy, w kto tryb kobiety mog? przewidywa? si? autoryzowany, ale pozostaj? kobiece. To tedy Carol Vorderman jest dobrym na sposób, gdy pani wygl?da kobiece, wszak oraz jest nadzwyczaj udany za? s?ynny jest w charakterze “rozgarni?ty ptaka”.

Comments are closed.